LCOJ Beginner Contest #3

Kỳ thi lần này sẽ được tính rate cho tất cả các bạn đăng ký tham gia, bao gồm cả các bạn không làm bài nào. Vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi đăng ký tham gia.


Comments

Comments are disabled on this page.