LBC_3C - Dr. Patel và thính giả

View as PDF

Submit solution

Points: 2.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Dr. Patel đang bảo vệ luận án tiến sĩ của mình, để cho buổi bảo vệ luận án vui vẻ hơn ông quyết định chọn ra một nhóm người trong số các thính giả để chơi một trò chơi nhỏ làm tiền đề dẫn vào báo cáo nghiên cứu tiếp theo.

Các thính giả ngồi trong một khán phòng ~A~ gồm ~N~ dãy ghế mỗi gãy gồm có ~M~ ghế. Dr. Patel sẽ phát cho người ngồi ở vị trí ~i~, ~j~ một số nguyên dương ~C_{ij}~. Dr. Patel muốn chọn một số thính giả theo một hình chữ nhật từ vị trí ngồi ~(x, y)~ đến vị trí ngồi ~(u, v)~ sao cho, số lượng số ~C_{ij}~ mà Dr. Patel phát cho mỗi thính giả là số nguyên tố nhiều nhất và diện tích hình chữ nhật mà Dr. Patel chọn là nhỏ nhất.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên ~T~ là số bộ test ~(1 \leq T \leq 10)~.
  • Ứng với mỗi test:
    • Dòng đầu tiên gồm 2 số ~N, M~ được phân tách bởi dấu cách ~(1 \leq N, M \leq 200)~.
    • ~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ~M~ số nguyên ~C_{ij}~ là số mà Dr. Patel phát cho thính giả ngồi ở vị trí ~(i, j)~ ~(1 \leq C_{ij} \leq 10^{18}, 1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq M)~.

Output

  • Với mỗi test, in ra toạ độ ~(x, y)~ và ~(u, v)~ thoả mãn điều kiện đề bài, mỗi số trong toạ độ cách nhau bởi dấu cách.

Sample

Input #1
2
3 3
1 4 7
6 2 13
9 24 8
4 4
97 83 13 22
11 132 66 18
57 11 90 88
32 56 67 63
Output #1
Case #1: 1 2 2 3
Case #2: 1 1 4 3

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.