LBC_3D - Dr. Patel và chuyện học tiếng Anh

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Dr. Patel đang học tiếng Anh, chợt trong đầu nảy ra một ý tưởng về một ngôn ngữ cho riêng bản thân mình, Dr. Patel đã làm như sau.

Trong ngôn ngữ tiếng anh gồm các phụ âm và các nguyên âm, nguyên âm gồm các ký tự a, u, o, ei, còn lại là phụ âm. Ngôn ngữ mới của Patel sẽ được chuyển từ tiếng Anh sang bằng cách tất cả các chữ cái thuộc nguyên âm sẽ đều nhân đôi ký tự của chúng.

Ví dụ: chuỗi ký tự ehlo finalist sẽ được chuyển thành eehloo fiinaaliist.

Dr. Patel đang tạo dựng từ điển nên cần một chương trình tốt để giúp việc chuyển đổi ngôn ngữ dễ dàng hơn. Cho một chuỗi ký tự ~S~ có độ dài ~N~ là chuỗi ký tự trong ngôn ngữ của Dr. Patel, hãy viết chương trình chuyển ngôn ngữ ấy về tiếng Anh.

Input

  • Dòng đầu gồm số nguyên dương ~T~ là số bộ test ~(1 \leq T \leq 100)~.
  • Ứng với mỗi bộ test:
    • Dòng đầu gồm số nguyên dương ~N~ ~(1 \leq N \leq 256)~ là độ dài của chuỗi ký tự ~S~.
    • Dòng thứ hai gồm chuỗi ký tự ~S~ có độ dài là ~N~ gồm các ký tự trong bảng chữ cái viết thường và khoảng trắng.

Output

  • Với mỗi test in ra output là chuỗi ký tự ~S~ sau khi được chuyển từ ngôn ngữ Dr. Patel về tiếng Anh.

Sample

Input #1
3
18
eehloo fiinaaliist
25
lcoojbeegiinneercoonteest
24
tiimee liimiit eexceeeed
Output #1
Case #1: ehlo finalist
Case #2: lcojbeginnercontest
Case #3: time limit exceed

Comments

Comments are disabled on this page.