LCOJ Beginner Contest #1

Time limit: 1.0s / Memory limit: 256M

Points: 100

Cho một số nguyên d là độ dài đường chéo của một hình vuông, hãy tính diện tích hình vuông đó.

Input

Vào từ thiết bị nhập chuẩn một số nguyên dương ~≤ 10^9~ là độ dài đường chéo của hình vuông.

Output

Ghi ra thiết bị xuất chuẩn một số thực với đúng 1 chữ số sau dấu chấm thập phân là diện tích hình vuông.

Sample

Input #1
6
Output #1
18.0
Input #2
3
Output #2
4.5
Input #3
123456789
Output #3
7620789375095260.5

Time limit: 1.0s / Memory limit: 256M

Points: 100

Cho hai số nguyên dương ~a, b~ viết ở hệ thập phân. Ta biết rằng, để thực hiện phép tính ~a + b~ cần thực hiện các phép tính từ hàng đơn vị của chúng.

Ví dụ: ~a = 1234~, ~b = 5678~ thì ~a + b = 6912~. Khi thực hiện phép cộng này ở hàng đơn vị ~8 + 4 = 12~ (viết ~2~ nhớ ~1~) ta gọi là phép cộng có nhớ. Dễ thấy ~1234 + 5678~ có hai phép cộng có nhớ như vậy.

Yêu cầu: Cho hai số ~a, b~. Bạn hãy cho biết trong phép tính ~a + b~ có bao nhiêu phép tính có nhớ như vậy?

Input

Vào từ thiết bị nhập chuẩn gồm hai số nguyên dương ~a, b (0 \lt a, b ≤ 10^{18})~.

Output

Ghi ra thiết bị xuất chuẩn một số duy nhất là kết quả của bài toán.

Lưu ý: Trường hợp 9 + 99 sẽ tính là có 2 phép tính có nhớ.

Sample

Input #1
8 18
Output #1
1
Input #2
1234 5678
Output #2
2

Time limit: 1.0s / Memory limit: 256M

Points: 100

Đề bài

Cho một chuỗi số La Mã hợp lệ, hãy đổi về dạng số thập phân của nó.

Được biết các ký hiệu trong số La Mã như sau:

 • I: 1
 • V: 5
 • X: 10
 • L: 50
 • C: 100
 • D: 500
 • M: 1000

Trong đó sẽ có một số trường hợp đặc biệt:

 • IV: 4
 • IX: 9
 • XL: 40
 • XC: 90
 • CD: 400
 • CM: 900

Mẫu input & output

 • Input: Gồm một chuỗi số La Mã hợp lệ.
XIII
 • Output: Dạng số thập phân của chuỗi đã cho.
13

Time limit: 1.0s / Memory limit: 256M

Points: 100

Ở một nhà máy nọ, có ~N~ gói hàng đang chuẩn bị được sắp xếp lại theo trọng lượng để dễ dàng định giá. Tuy nhiên, do code được lập trình sẵn trong máy bị sai nên ảnh hưởng đến quá trình sắp xếp.

tqviet là một công nhân trong nhà máy có khả năng code siêu cấp vip pro🤡. Quản lí muốn nhờ tqviet viết một chương trình sắp xếp lại các hàng hòa có cùng trọng lượng chung vào một chỗ, rồi đếm số lượng hàng hòa có chung trọng lượng

Input

 • Dòng thứ nhất nhập vào số nguyên dương ~N~ ~(1 ≤ N ≤ 10^6)~ là số lượng các gói hàng cần phân loại.
 • Dòng tiếp theo gồm ~n~ số nguyên dương ~a_1, a_2, …, a_N~ ~(0 < a_i ≤ 10^4)~ là trọng lượng của các gói hàng.

Output

 • Gồm ~N~ dòng chứa trọng lượng và số gói hàng có cùng trọng lượng và sắp xếp tăng dần theo trọng lượng
Sample Input
5
1 6 9 7 7
Sample Output
1 1
6 1
7 2
9 1

Time limit: 0.1s / Memory limit: 256M

Points: 100

Một số nguyên dương ~n > 1~ được gọi là số nguyên tố nếu nó không có ước nguyên dương ngoài ~1~ và chính nó (hay không có ước nguyên dương thực sự khác ~1~).

Yêu cầu:

Cho số nguyên dương ~n~, hãy liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng ~n~.

Input

 • Gồm một số nguyên dương ~n~.

Giới hạn:

 • ~1 ≤ n ≤ 10^6~.

Output

 • Ghi ra trên một dòng các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng ~n~, các số được ghi ra theo thứ tự tăng dần, hai số liên tiếp cách nhau một dấu cách.

Sample

Input #1
3
Output #1
2 3
Input #2
10
Output #2
2 3 5 7

Problem source: Chuyên Sơn La Online Judge


Time limit: 1.0s / Memory limit: 256M

Points: 100

Cho số nguyên dương ~n~, tính:

$${S_n} = \mathop {\sqrt {n + \sqrt {n - 1 + \sqrt {n - 2 + ... + \sqrt {2 + \sqrt 1 } } } } }\limits_{\left(n\text{ dấu căn bậc hai} \right)}$$

Input

 • Dòng đầu ghi số nguyên dương ~T~ là số bộ test;
 • ~T~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương ~n~.

Giới hạn:

 • ~1 ≤ T ≤ 10^5, 1 ≤ n ≤ 10^6~.

Output

 • Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số ~S_n~ làm tròn đến ~5~ chữ số thập phân.

Sample

Input #1
2
1
3
Output #1
1.00000
2.17533

Problem source: Chuyên Sơn La Online Judge