DTHV - Diện tích hình vuông

View as PDF

Submit solution


Points: 1.00
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho một số nguyên d là độ dài đường chéo của một hình vuông, hãy tính diện tích hình vuông đó.

Input

Vào từ thiết bị nhập chuẩn một số nguyên dương ~≤ 10^9~ là độ dài đường chéo của hình vuông.

Output

Ghi ra thiết bị xuất chuẩn một số thực với đúng 1 chữ số sau dấu chấm thập phân là diện tích hình vuông.

Sample

Input #1
6
Output #1
18.0
Input #2
3
Output #2
4.5
Input #3
123456789
Output #3
7620789375095260.5

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 2
  cthang07  commented on Sept. 17, 2023, 1:13 p.m.

  sao test case 4 của mình bị lỗi vẫn nhảy qua case 5 nhỉ


  • 1
   dtdungvnt  commented on Sept. 17, 2023, 3:09 p.m.

   Giống tui quá, không biết bị gì nữa!