SUM7 - Lại là căn bậc 2 lồng nhau

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho số nguyên dương ~n~, tính:

$${S_n} = \mathop {\sqrt {n + \sqrt {n - 1 + \sqrt {n - 2 + ... + \sqrt {2 + \sqrt 1 } } } } }\limits_{\left(n\text{ dấu căn bậc hai} \right)}$$

Input

 • Dòng đầu ghi số nguyên dương ~T~ là số bộ test;
 • ~T~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương ~n~.

Giới hạn:

 • ~1 ≤ T ≤ 10^5, 1 ≤ n ≤ 10^6~.

Output

 • Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số ~S_n~ làm tròn đến ~5~ chữ số thập phân.

Sample

Input #1
2
1
3
Output #1
1.00000
2.17533

Problem source: Chuyên Sơn La Online Judge


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  stonerduy  commented on Feb. 27, 2024, 9:10 p.m.

  tao mang la ra

  include<iostream>

  include<iomanip>

  include<math.h>

  using namespace std; double a[1000001]; int main() { ios::syncwithstdio(false); int i;a[1]=1;int n,t; for (i=2;i<=1000001;i++) a[i]=sqrt(a[i-1]+i); cin>>t; for (int j=1;j<=t;j++) {cin>>n;cout<<fixed<


 • 0
  Shit  commented on Feb. 12, 2024, 3:21 p.m.

  ap dung superQHD la ra :>>>


 • 0
  quang16  commented on Feb. 7, 2024, 2:45 a.m.

  include <stdio.h>

  include <math.h>

  double can[1000001];

  void tong_cbh () { can[0] = 0; for (int i = 1; i < 1000001; i++) { can[i] = sqrt (i + can[i - 1]); } }

  int main () { int t; scanf ("%d", &t); tong_cbh (); while (t--) { int n; scanf ("%d", &n); printf ("%.5lf", can[n]); } return 0; } mn cho mình hỏi sao lại không đúng test nào vậy ạ :(


 • 0
  dungolduck  commented on Feb. 2, 2024, 11:57 a.m.

  bài này mấy bạn phải qhd r lưu vào mảng sao đó với mỗi truy vấn chỉ cần in ra la ac


 • 0
  haidang3004  commented on Feb. 1, 2024, 1:44 p.m.

  mik bị tle test cuối ,bạn nào chỉ mik vs


 • -2
  tmtuan  commented on Sept. 27, 2023, 4:01 p.m.

  sao QHD vẫn TLE vậy ạ ;-;


 • -1
  Tuan_hung_2206  commented on Sept. 10, 2023, 11:31 a.m.

  hihi


 • 0
  kid291997  commented on Aug. 24, 2023, 2:04 p.m.

  Anh admin ơi, tại sao code em chạy trên IDE máy em lại đúng mà chạy trên đây nó lại báo lỗi đệ quy ạ


  • -5
   Hieu Nguyen  commented on Aug. 25, 2023, 6:31 a.m. edited

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -2
    kid291997  commented on Aug. 31, 2023, 6:15 a.m.

    Dạ em cảm ơn anh ạ


   • -19
    kimtuan15  commented on Aug. 25, 2023, 8:02 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.