CCN - Cộng có nhớ

View as PDF

Submit solution


Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho hai số nguyên dương ~a, b~ viết ở hệ thập phân. Ta biết rằng, để thực hiện phép tính ~a + b~ cần thực hiện các phép tính từ hàng đơn vị của chúng.

Ví dụ: ~a = 1234~, ~b = 5678~ thì ~a + b = 6912~. Khi thực hiện phép cộng này ở hàng đơn vị ~8 + 4 = 12~ (viết ~2~ nhớ ~1~) ta gọi là phép cộng có nhớ. Dễ thấy ~1234 + 5678~ có hai phép cộng có nhớ như vậy.

Yêu cầu: Cho hai số ~a, b~. Bạn hãy cho biết trong phép tính ~a + b~ có bao nhiêu phép tính có nhớ như vậy?

Input

Vào từ thiết bị nhập chuẩn gồm hai số nguyên dương ~a, b (0 \lt a, b ≤ 10^{18})~.

Output

Ghi ra thiết bị xuất chuẩn một số duy nhất là kết quả của bài toán.

Lưu ý: Trường hợp 9 + 99 sẽ tính là có 2 phép tính có nhớ.

Sample

Input #1
8 18
Output #1
1
Input #2
1234 5678
Output #2
2

Comments

Please read the guidelines before commenting.