CB08 - Lại là tính tổng 2 số

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Vẫn là bài tập tính tổng 2 số (CB02) nhưng lần này có chút khác biệt.

Viết chương trình cho phép nhập vào 2 số nguyên a và b. Tính và in ra kết quả theo định dạng (In đúng định dạng, có dấu cách giữa số và các ký tự).

a + b = c

Trong đó, c là tổng của a và b.

Input

 • 2 số nguyên a, b cách nhau bởi khoảng trắng

Giới hạn

 • ~|a|, |b| \le 10^9~

Output

Kết quả theo định dạng yêu cầu đã mô tả

Sample

Input #1
1 1
Output #1
1 + 1 = 2

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  Fen  commented on April 7, 2024, 6:24 a.m.

  include <iostream>

  using namespace std;

  int main() {

  int a, b; 
  cin >> a >> b; 
  cout << a << " + " << b << " = " << a + b << "\n";
  return 0;
  

  }


 • 0
  huyvenus  commented on April 2, 2024, 12:19 p.m.

  Cho em xin huong dan cua ngon ngu c voi a. Em cam on


 • 0
  DucThanh_369  commented on March 7, 2024, 1:53 p.m.

  Cẩn thận dấu cách của output


 • 0
  hohoanghai5042011  commented on Feb. 15, 2024, 7:50 a.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; long long a,b,s; int main() { cin>>a>>b; s=a+b; cout<<a<<" + "<<b<<" "<<"= "<<s; }


 • 1
  nht834  commented on Feb. 5, 2024, 6:17 a.m.

  // code Java nếu bạn chưa AC được import java.util.Scanner;

  public class CB08 { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); int a = sc.nextInt(); int b = sc.nextInt(); System.out.println(a + " + " + b + " = " + (a+b)); } }


 • 2
  TQThong2k11  commented on Dec. 1, 2023, 2:04 a.m.

  include <bits/stdc++.h>

  define str string

  typedef long long ll; typedef double dou;

  using namespace std; ll a, b; int main(){ cin >> a >> b; cout << a << " + " << b << " = " << a + b;

  return 0;
  

  } đây là code c++ của mình các bạn nào mới học thì tham khảo nha ^^


 • -1
  trongnghia  commented on Nov. 25, 2023, 1:13 p.m.

  lol


 • -3
  dangkhoa1104  commented on Nov. 25, 2023, 1:06 p.m.

  cringe


 • 4
  taithikgirl  commented on Oct. 28, 2023, 2:26 a.m.

  hao no


 • 0
  quannopro  commented on Oct. 17, 2023, 1:24 p.m.

  a,b=map(int,input().split()) print(a,'+',b,'=',a+b)


 • 0
  hiplemon  commented on Sept. 24, 2023, 7:52 a.m.

  mik python thi ai chi vs a


 • 0
  haidang3004  commented on Sept. 9, 2023, 11:03 a.m.

  chỉ mik vs ạ


  • 0
   TorikamiTedomi  commented on Sept. 13, 2023, 3:59 p.m.

   include <bits/stdc++.h>

   using namespace std;

   int main() { int a,b; cin >> a >> b; cout << a << " + " << b << " = " << a+b; return 0; }