CB02 - Tính tổng 2 số nguyên

View as PDF

Submit solution


Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Viết chương trình cho phép nhập số nguyên ~a~ và ~b~ từ bàn phím. Tính và in kết quả ~a + b~

Input

  • 2 số nguyên ~a~ và ~b~ cách nhau 1 dấu cách

Giới hạn

  • ~|a|, |b| \le 100~

Dành cho bạn mới: Thuật ngữ giới hạn trong đề bài ám chỉ rằng các bộ test được dùng để chấm code của bạn nằm trong giới hạn đó. Tức lời giải của bạn chỉ cần đảm bảo đúng hết các đầu vào thỏa mãn giới hạn của đề, bạn không cần quan tâm tới các đầu vào nằm ngoài giới hạn.

Output

  • Tổng của ~a~ và ~b~

Sample

Input #1
1 2
Output #1
3

Clarifications

No clarifications have been made at this time.