LCOJ Testing Contest #2

Kỳ thi này được tổ chức bởi adminkhiemkrkt

Thông tin

  • Kỳ thi sẽ có thời gian thi là 2 giờ 30 phút. Bắt đầu từ 20h00 tới 22h30.
  • Kỳ thi sẽ gồm 4 task từ dễ tới khó.
  • Tổng điểm cho 4 task sẽ là 1000 điểm.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.