LCOJ Beginner Contest #2

Announcements

When Title Description
October 22, 2023, 21:54 Thay đổi tại bài F

~M~ ban đầu sẽ có thêm 1 ràng buộc trong test ~M~ là số nguyên tố.

October 22, 2023, 21:52 Sửa ràng buộc bài C

Ràng buộc ~1 \leq L \leq R \leq N~ sẽ được thay đổi thành ~1 \leq L, R \leq N~.


Comments

Comments are disabled on this page.