VT11 - Lại là sắp xếp mảng

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem types
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Hãy viết chương trình sắp xếp mảng các số nguyên ~A~ có ~n~ phần tử tăng dần nhưng giữ nguyên vị trí phần tử đầu tiên và phần tử cuối cùng của mảng

Input

 • Dòng 1 là số lượng phần tử của mảng ~n~
 • Dòng tiếp theo là ~n~ số nguyên tương ứng là các phần tử của mảng ~A~

Biết rằng

 • ~ n \in N^*~ và ~3 \le n \le 10^4~
 • ~|A_{ij}| \le 10^9 ~

Output

Mảng sau khi sắp xếp tăng dần trừ 2 vị trí đầu và cuối của mảng. Các phần tử của mảng in trên một hàng, cách nhau bởi 1 dấu cách

Sample

Input #1
5
5 3 2 4 1
Output #1
5 2 3 4 1

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  24_Mingquan  commented on Feb. 18, 2024, 12:01 p.m.

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main() { int n,a[100000]; cin>>n; for(int i=0;i<n;i++) cin>>a[i];
  sort(a+1,a+n-1); for(int i=0;i<n;i++)cout< return 0; }


 • 0
  thangok  commented on Feb. 12, 2024, 10:30 a.m.

  Trò chơi ông giáo ẹc

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main() { int n; cin>>n; int a[n]; for(int i=0;i<n;i++){ cin>>a[i]; } sort(a+1,a+n-1); for(int i=0;i<n;i++){ cout<<a[i]<<" "; } return 0; }


 • 0
  TraiDatHinhAmTra  commented on Dec. 12, 2023, 11:06 a.m.

  n=int(input()) a=list(map(int,input().split())) b=a[1:len(a)-1] b.sort() print(a[0],end=' ') for i in range(len(b)): a[i+1]=b[i] print(a[i+1], end=' ') print(a[len(a)-1])


 • -2
  quangdoan__  commented on Nov. 26, 2023, 9:47 a.m.

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; const int maxn=1e6+1; int a[maxn],n; void docf(){ cin>>n; for(int i=1;i<=n;i++){ cin>>a[i]; } for(int i=1;i<=n;i++){ sort(a+2,a+1+(n-1)); cout<<a[i]<<" "; } } int main(){ iosbase::syncwith_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0); docf(); return 0; }


 • -1
  letienlinh2005  commented on Nov. 22, 2023, 1:27 a.m.

  //Không sắp xếp 2 phần tử đầu và cuối

  include <iostream>

  using namespace std; void selectionSort(int a[], int n){ for(int i=1; i<n-1; i++){ int minindex = i; for(int j=i+1; j<n-1; j++){ if(a[j] < a[minindex]){ minindex = j; } } swap(a[i], a[minindex]); } } int main(){ int *a, n; cin >> n; a = new int [n]; for(int i=0; i<n; i++){ cin >> a[i]; } selectionSort(a, n); for(int i=0; i<n; i++){ cout << a[i] << " "; } delete[] a; return 0; }


 • -3
  tan2004  commented on Aug. 18, 2023, 8:24 a.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std ; int main () { int n; cin >> n; int a[n]; for (int i=0;i<n;i++) cin >> a[i]; sort(a+1,a+n-1); for (int i=0;i<n;i++) cout << a[i] << " "; }


 • -2
  mattcutio  commented on July 26, 2023, 9:26 a.m.

  n = int(input()) a = list(map(int, input().split())) x = a[0] y = a[n-1] a = a[1:n-1] a.sort() a.insert(0, x) a.insert(n-1, y) a = [str(i) for i in a] print(' '.join(a))


 • 0
  chinhle  commented on July 4, 2023, 6:53 p.m.

  a = [int(x) for x in input().split()] b = [int(y) for y in input().split()] cuoi = b[len(b)-1] dau = b[0] c = a[0] tong = [] for i in range(0,c): mx = max(b) idx = b.index(mx) k = tong.insert(0,mx) d = b.pop(idx) tong.pop(0) tong.pop(len(tong)-1) tong.insert(0,dau) tong.append(cuoi) stt = len(tong) ketqua = "" for i in range(0,stt): kq = tong[i] ketqua += str(kq)+" " print(ket_qua) code như này còn lỗi ;-;