VT10 - Sắp xếp mảng giảm dần

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem types
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho 1 mảng các số nguyên ~A~ có ~n~ phần tử. Hãy sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần và in ra mảng sau khi sắp xếp

Input

  • Dòng 1 là số lượng phần tử của mảng ~n~
  • Dòng tiếp theo là ~n~ số nguyên tương ứng là các phần tử của mảng ~A~

Biết rằng

  • ~ n \in N^*~ và ~n \le 10^4~
  • ~|A_{ij}| \le 10^6 ~

Output

Mảng sau khi sắp xếp giảm dần (in ra trên 1 dòng, các phần tử cách nhau 1 dấu cách)

Sample

Input #1
5
1 3 2 4 5
Output #1
5 4 3 2 1

Comments

Comments are disabled on this page.