VT03 - Chỉ số mảng có giá trị lớn nhất

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho một mảng các số nguyên ~A~ có ~n~ phần tử, bạn hãy tìm ra chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng.

Lưu ý: Chỉ số được tính bắt đầu từ 0

Input

 • Dòng đầu tiên là số nguyên dương ~n~, số lượng phần tử của mảng
 • Dòng tiếp theo là ~n~ số nguyên của mảng

Giới hạn:

 • ~1 \le n \le 10^6~
 • ~|A_{i}| \le 10^9~

Output

 • Chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng. Nếu có nhiều chỉ số hợp lệ, in ra chỉ số lớn nhất

Sample

Input #1
5
1 3 2 4 5
Output #1
4

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  255NightFury  commented on Sept. 17, 2023, 1:54 p.m.

  Đề sai à


 • 1
  prodkt54  commented on Sept. 11, 2023, 5:36 p.m.

  dùng pair hoặc struct sort lại rồi in ra index cuối.


 • -2
  hieubmt1112004  commented on Aug. 30, 2023, 3:58 a.m.

  test 3 là gì v nhỉ


  • 1
   bar190504  commented on Sept. 9, 2023, 9:12 a.m.

   test 3 là chỉ số lớn nhất khi có 2 phần tử bằng nhau luôn


 • -11
  chucuoi2k10  commented on Aug. 9, 2023, 10:26 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.