VT01 - Tìm số lớn nhất trong mảng

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho mảng số nguyên ~A~ có ~n~ phần tử (~1 \le n \le 10^6~), viết chương trình tìm số lớn nhất trong mảng.

Input

 • Dòng đầu tiên là số nguyên dương ~n~ là số phần tử của mảng
 • Dòng thứ 2 là ~n~ số nguyên là các phần tử của mảng, (~|a_{i}| \le 10^9~)

Output

 • Kết quả của bài toán

Sample

Input #1
3
1 3 2
Output #1
3

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  phong_tran1202  commented on May 16, 2024, 8:51 a.m.

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std ; int main(){ int n ; cin >> n ; int a[n+1]; for ( int i = 0 ; i < n ; i++){ cin >> a[i]; }

  int* max = max_element(a,a+n); cout << *max ; return 0 ; }


 • 0
  hunglt  commented on May 15, 2024, 10:18 a.m.

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main() { int n; cin>>n; int a[n]; for(int i=0; i<n; i++) { cin>>a[i]; } cout<<max_element(a,a+n); } /Cho mảng số nguyên a có n phần tử (1<=n<=10^6), viết chương trình tìm số lớn nhất trong mảng. Input Dòng đầu tiên là số nguyên dương n là số phần tử của mảng Dòng thứ 2 làn số nguyên là các phần tử của mảng, (|ai|<=10^9) Output Kết quả của bài toán*/


 • 1
  hoanganhdepzai  commented on May 1, 2024, 8:44 a.m.

  thấy hay vote cho mình nhé C++ AC 100%

  include<bits/stdc++.h>

  const int N=1e6; using namespace std; long long n,a[N]; long long maxx=LLONG_MIN; int main() { cin>>n; for(int i=1;i<=n;i++) { cin>>a[i]; } for(int i=1;i<=n;i++) { if(a[i]>=maxx) { maxx=a[i]; } } cout<<maxx; return 0; }


 • 0
  vobaoduy  commented on April 23, 2024, 3:11 p.m.

  mn tham khao nha

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main() { int a[1001] ; long long n; cin >> n ; for (int i = 0 ; i < n ; i++ ) { cin >> a[i] ; } int maxx = 0 ; maxx = max_element(a , a + n) - a ; cout << a[maxx] << endl;

  return 0 ;
  

  }


 • 0
  hai2k12  commented on March 29, 2024, 12:41 a.m.

  asd3af


 • -2
  DKN13  commented on Jan. 11, 2024, 1:54 a.m.

  n = int(input()) A = list(map(int,input().split())) print(max(A))


 • 0
  thao_oiiiiii3  commented on Jan. 6, 2024, 7:03 a.m.

  mn thấy hay vote cho e cái nhe, kamsamita ><

  include <iostream>

  using namespace std;

  void nhap(int a[], int n) { for (int i = 0; i < n; i++) { cin >> a[i]; } }

  int findMax(int a[], int n) { int max = a[0]; for (int i = 1; i < n; i++) { if (a[i] > max) { max = a[i]; } } return max; }

  int main() { int n; cin >> n;

  if (1 <= n && n <= 1000000) {
  
    int *arr = new int[n];
    nhap(arr, n);
    cout << findMax(arr, n) << endl;
  
    delete[] arr; 
  }
  
  return 0;
  

  }


 • 1
  VoPhatDat  commented on Dec. 21, 2023, 2:22 p.m.

  n = int(input()) l = [] # Khởi tạo danh sách l l = list(map(int, input().split())) m = l[0] for i in range(1,n): if (m < l[i]): m = l[i] print(m)


 • -3
  hoadz74  commented on Oct. 24, 2023, 2:50 p.m.

  làm kiểu gì ae nhỉ


 • 2
  luyencode123  commented on Oct. 20, 2023, 3:10 a.m.

  Test 4, mảng các phần tử là số âm.


 • -2
  quannopro  commented on Oct. 18, 2023, 7:33 a.m.

  n=int(input()) a=[int(x) for x in input().split()] print(max(a))


 • -2
  quannopro  commented on Oct. 18, 2023, 7:33 a.m.

  mn hình như nhập bị sai


 • -2
  quocnhite  commented on Oct. 16, 2023, 4:12 a.m.

  mình test chạy đúng mà cũng k qua đc key 1 cứu : (((((


 • -2
  KhanhNguyen_1801  commented on Oct. 11, 2023, 3:15 a.m.

  hết cứu


 • -3
  huynq2_23ns  commented on Oct. 7, 2023, 2:07 p.m.

  3


 • -3
  Jaker  commented on Sept. 10, 2023, 4:57 a.m.

  yea cuối cùng cũng thành công,các bạn tham khảo đáp án của mình nhé(python3): n =int(input()) A = [] A = list(map(int, input().split())) if A: maxA=max(A) print(maxA)


 • -2
  duongngocphuong1  commented on Aug. 11, 2023, 12:39 a.m.

  test 4 là gì đó mn, em sửa thành dương hết mà vẫn sai test 4


 • -6
  Z_X_C_V  commented on July 26, 2023, 4:06 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -7
  duong1012  commented on July 21, 2023, 4:24 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -8
   lebahieu  commented on July 22, 2023, 3:31 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.