VL18 - Tìm số đảo ngược

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem types
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Viết chương trình tìm số đảo ngược của 1 số nguyên dương ~n~ nhập từ bàn phím.

Giới hạn

 • ~ 0 \lt n \le 10^{1000} ~

Input

Số nguyên dương ~n~

Output

Số nguyên dương đảo ngược của số ~n~

Sample

Input #1
1234
Output #1
4321
Input #2
1320
Output #2
231

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  tuilahieu  commented on Feb. 22, 2024, 1:46 p.m.

  code python 1 dòng

  print(input().lstrip("0")[::-1].lstrip("0"))
  

 • 0
  stonerduy  commented on Feb. 22, 2024, 9:38 a.m.

  include<algorithm>

  using namespace std; int main()

  ! { string n,s;int i; cin>>n; reverse(n.begin(),n.end()); while (n[0]=='0') n.erase(0,1); cout<<n; return 0; }


 • 0
  enoeul03  commented on Feb. 21, 2024, 12:35 p.m.

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main(){ string n; cin >> n; int i = n.size()-1; // co the dung cin thay getline vi for(;i >= 0;i--){ if(n[i] != '0'){ break; } } for(;i >= 0;i--){ cout << n[i]; } }


 • 0
  thinhec12012007__  commented on Feb. 12, 2024, 2:50 p.m.

  Mọi người tham khảo nha:

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; string s; int main() { iosbase::syncwith_stdio(false); cin.tie();cout.tie(); long long tam; cin>>s; long long r=s.length()-1; for(long long i=r;i>=0;i--) { if(s[i]!='0') {tam=i;break;} } for(long long i=tam;i>=0;i--) { cout<<s[i]; } return 0; }


 • 0
  Kiu  commented on Feb. 8, 2024, 1:07 p.m.

  using System;

  public class Program { static void Main(string[] args) { string input = Console.ReadLine(); string firstinput = clearzero(input); string secondinput = reversed(firstinput); string threeinput = clearzero(secondinput); Console.WriteLine(threeinput);

  }
  
  static string reversed(string input)
  {
    char[] numberCharacters = input.ToCharArray();
    int left = 0;
    int right = numberCharacters.Length - 1;
    while (left < right)
    {
      char temp = numberCharacters[left];
      numberCharacters[left] = numberCharacters[right];
      numberCharacters[right] = temp;
      left++;
      right--;
    }
    string reversedString = new string(numberCharacters);
    return reversedString;
  }
  static string clearzero ( string input)
  {
    char[] numberCharacters = input.ToCharArray();
    int left = 0;
    int right = numberCharacters.Length - 1;
    while (numberCharacters[left] == '0')
    {
      left++;
    }
    // Tạo chuỗi mới từ vị trí đầu tiên đến cuối chuỗi
    char[] newNumberCharacters = new char[numberCharacters.Length - left];
    for (int i = left, j = 0; i <= numberCharacters.Length - 1; i++, j++)
    {
      newNumberCharacters[j] = numberCharacters[i];
    }
  
    string reversedString = new string(newNumberCharacters);
    return reversedString;
  }
  

  }


 • 0
  ZeroNNT17  commented on Feb. 4, 2024, 8:33 a.m.

  include <stdio.h>

  include <string.h>

  int main(){ char a1[1003];

  fgets(a1,1003,stdin);
  
  if (a1[strlen(a1) - 1] == '\n') 
    a1[strlen(a1) - 1] = '\0';
  
  char a2[strlen(a1)+1];
  int n = strlen(a1) - 1;
  int j=0;
  for (int i=n; i>=0; i--) {
    a2[j] = a1[i];
    j++;
  }
  a2[j] = '\0';
  while (a2[0]=='0') {
    for (int i=0; i<=strlen(a2); i++)
      a2[i] = a2[i+1];
  }
  printf("%s",a2);
  return 0;
  

  }


 • 0
  hoangvanthong  commented on Jan. 25, 2024, 1:36 p.m.

  int n,s=0; cin>>n; while(n>0){ s=s*10+n%10; n/=10; } cout<<abs(s); Code sao sai z ae?


  • 0
   Hailun  commented on Jan. 30, 2024, 2:19 a.m.
   • Không có số nguyên nào giới hạn 10^1000 đâu
    • Dùng chuỗi nhé!

  • 0
   hoangvanthong  commented on Jan. 25, 2024, 1:37 p.m.

   Sai test 4,5


 • 0
  glegleglegle  commented on Jan. 23, 2024, 2:53 p.m.

  test 4 là gì v


  • 0
   haoblung  commented on Feb. 14, 2024, 2:53 p.m.

   Bạn nên tự thử test với những con số có thật nhiều chữ số tầm 100-1000 chữ số để xem chương trình hoạt động đúng không là những test cuối.


 • 0
  hohoanghai5042011  commented on Jan. 23, 2024, 8:54 a.m.

  #include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main() { string s; cin >> s; int l = s.length(); if(s[0] == '0') return 0; for(int i = 0; i < l; i++) if(s[i] > '9' || s[i] < '0') return 0; while(s[l-1] == '0') --l; for(int i = l-1; i >= 0; --i) cout << s[i]; }


 • -1
  Hitosuki  commented on Dec. 28, 2023, 1:09 a.m.

  include <bits/stdc++.h>

  define int long long

  c3onst int Mx=1e7+5; using namespace std; string a; int32_t main() { cin>>a; reverse(a.begin(),a.end()); while(a[0]=='0') { a.erase(0,1); } cout<<a; }


 • 0
  kitajima2910  commented on Dec. 23, 2023, 3:59 a.m.

  Các tính đồ Java 8+ đâu nào, nếu ai chưa làm được tham khảo nhá, cho mình xin up vote nếu có ích :D

  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.math.BigInteger;
  import java.util.StringTokenizer;
  
  /**
   *
   * @author Kitajima2910
   */
  public class VL18 {
  
    public static void main(String[] args) throws IOException {
  
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
      StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine());
  
      BigInteger n = new BigInteger(String.valueOf(new StringBuilder(st.nextToken()).reverse()));
  
      System.out.println(String.valueOf(n));
  
    }
  
  }
  

  • -2
   Bangg  commented on Dec. 24, 2023, 4:18 p.m.

   long long n;cin>>n; while(n>0) { long long kq=n%10; cout<<kq; n=n/10; }

   sao sai vay ae


 • 0
  trinhtheanh3010  commented on Dec. 22, 2023, 1:43 p.m.

  test 4 là gì v ạ


 • 0
  VoPhatDat  commented on Dec. 20, 2023, 10:10 p.m.

  def songhichdao(n): n = n.lstrip('0') return n a = input() a = songhichdao(a) a=a[::-1] a= songhichdao(a) print(a)


 • 2
  SuperCoder  commented on Dec. 10, 2023, 3:35 a.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main() {

  string str;
  cin >> str;
  
  size_t i = 0;  
  reverse(str.begin(), str.end());
  while(i < str.length() && str[i] == '0') {
    i++;
  }
  
  if(i < str.length()) {
    str.erase(0, i);
  } else {
    str = "";
  }
  cout << str;
  
  return 0;
  

  }


 • 0
  codev26  commented on Nov. 24, 2023, 8:46 a.m.

  1 cách khác :))

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int a[1000]={0}; void daoso(string s) { string s1=""; int n=s.size()-1; int j=0; for(int i=n;i>=0;i--) { a[j]=s[i]-'0'; ++j; } int k; for(int i=0;i<j;i++) { if(a[i]!=0) { k=i; break; } } for(int i=k;i<j;i++) cout<<a[i]; } int main() { iosbase::syncwith_stdio(0); cin.tie(0);cout.tie(); string s; cin>>s; daoso(s); return 0; }


 • 0
  nguien_24  commented on Nov. 18, 2023, 6:08 a.m.

  include <stdio.h>

  #include <string.h>
  void dao_nguoc(char str[], int do_dai){
    int bat_dau = 0;
    int ket_thuc = do_dai - 1;
    do {
    char ki_tu_phu = str[bat_dau];
    str[bat_dau] = str[ket_thuc];
    str[ket_thuc] = ki_tu_phu;
    bat_dau ++;
    ket_thuc --;
    }while (bat_dau&lt;ket_thuc);
    while (str[0] == '0'){
    memmove(str, str+1, strlen(str));
    }
    if(strlen(str) == 0) {
    str[0] = '0';
    str[1] = '\0';
    }
  }
  int main(){
    char str[1001];
    gets(str);
    dao_nguoc(str,strlen(str));
    printf("%s",str);
  }
  

 • 0
  baotphcm1612  commented on Nov. 10, 2023, 5:31 a.m.

  include <iostream>

  include <algorithm>

  include <vector>

  include <string>

  int main() { std::string number; std::cin >> number; std::reverse(number.begin(),number.end()); while(number[0] == '0') { number.erase(number.begin()); } std::cout << number << std::endl; return 0; }


 • -1
  nguien_24  commented on Oct. 22, 2023, 3:31 p.m.

  Mé nó ko cho dùng gets() với strrev() ạ


 • 1
  tuattsx3  commented on Oct. 22, 2023, 1:23 p.m.

  n = input(); newstr = list(n[::-1]); while newstr[0]=='0': del newstr[0]; print(''.join(newstr)); code mấu python cho bạn nào cần


 • -10
  Names_  commented on Sept. 30, 2023, 9:15 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 0
  Unikey  commented on Sept. 1, 2023, 1:34 a.m.

  1st token differs - expected: '987654321', found: '987654321' Bị lỗi này sửa sao vậy mn

  ! #include<iostream> using namespace std; int main() { string n; cin >>n; int x = int(n.back())-'0'; int i; for(i = n.size()-1; i>=0; i--){ if(x%2==0 && x%5==0){ cout << n[i-1]; } else cout << n[i]; } return 0; }


 • 6
  anhkha30804  commented on Aug. 31, 2023, 4:11 p.m.

  Đã AC (C++)

  include <bits/stdc++.h>

  include <string>

  using namespace std;

  int main() { string s, s1 = ""; cin >> s;

  while(!s.empty())
  {
    s1 = s[0] + s1;
    s.erase(0, 1);
  }
  
  while(s1[0] == '0')
    s1.erase(0, 1);
  
  cout << s1;
  
  return 0;
  

  }


 • 3
  hoanglb2k2  commented on July 10, 2023, 5:23 p.m.

  bài này phải dùng chuỗi (string) nhé chứ không dùng số học được vì 10^1000 vượt quá long long rồi


  • -1
   DucThanh_369  commented on Aug. 28, 2023, 2:41 p.m.

   test 4,5 là gì vậy ạ ?


   • 1
    haoblung  commented on Feb. 14, 2024, 2:56 p.m.

    không biết nhưng mà bạn thử tự chạy và test với những số lớn tầm 100-1000 chữ số là ok test cuối


 • -36
  huyhoanhbo12  commented on July 9, 2023, 11:11 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.