VL15 - Rút gọn phân số

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho tử số ~a~ và mẫu số ~b~ của 1 phân số là các số nguyên, bạn cần viết 1 chương trình rút gọn phân số ~\frac{a}{b}~ về phân số tối giản.

Input

  • Tử số ~a~ và mẫu số ~b~ của phân số cần rút gọn

Giới hạn

  • ~|a|, |b| \le 1000 ~

Output

Phân số tối giản sau khi đã rút gọn

  • Nếu phân số được yêu cầu không hợp lệ, in ra INVALID
  • Nếu giá trị của phân số là một số nguyên, in ra số nguyên đó
  • Trường hợp khác, in ra tử số và mẫu số của phân số tối giản cách nhau 1 dấu cách

Sample

Input #1
4 -8
Output #1
-1 2

Comments

Comments are disabled on this page.