VL11 - Kiểm tra số nguyên tố

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho số nguyên ~n~, hãy viết chương trình kiểm tra xem ~n~ có phải số nguyên tố hay không?

Input

Số nguyên ~n~ cần kiểm tra

Giới hạn:

  • ~|n| \le 10^{12}~

Output

Nếu ~n~ là số nguyên tố, in ra YES, ngược lại in ra NO

Sample

Input #1
7
Output #1
YES

Comments

Comments are disabled on this page.