VL10 - Đếm số lượng chữ số của số n

View as PDF

Submit solution


Points: 1.00 (partial)
Time limit: 0.5s
Memory limit: 256M

Author:
Problem types
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Viết chương trình đếm số lượng chữ số của một số nguyên ~n~ nhập từ bàn phím.

Input

 • Số nguyên ~n~

Giới hạn

 • ~|n| \le 10^{1000} ~

Output

Số lượng chữ số của số ~n~

Sample

Input #1
1234
Output #1
4

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  tris23  commented on April 12, 2024, 1:54 p.m.

  include <iostream>

  include<string.h>

  using namespace std; int main() { string n; cin>>n; int dem=1; if(n[0]=='-') { cout<<n.size()-1; return 0; } cout<<n.size(); return 0; }


 • 0
  bomedi  commented on April 2, 2024, 3:36 p.m.

  include <iostream>

  include <string>

  using namespace std;

  int main(){ string n; cin>>n; int count = 0; for (char digit : n) { if (isdigit(digit)) { count++; } } cout << count << endl; return 0; }


 • 0
  thangok  commented on March 31, 2024, 9:12 a.m.

  Sử dụng chuỗi và lưu ý với trường hợp số âm nhé


 • 0
  thanhnh4n  commented on March 18, 2024, 3:45 p.m.

  char c;short int cnt=0;int main(){scanf("%c",&c);if(c=='-'){scanf("%c",&c);}while(c>='0'){cnt++;scanf("%c",&c);}printf("%hd",cnt);}


 • 0
  kieuly123  commented on March 18, 2024, 1:13 p.m.

  test 6 là gì v ạ


 • 0
  HND683  commented on March 15, 2024, 7:39 p.m. edited

  char number[1000]; fgets(number,1000,stdin); int i,count = 0; for(i = 0; i < strlen(number); i++){ if(number[i] >= '0' && number[i] <= '9' && number[i] != '-'){ count++; } } printf("%d",count); sai case cuối ae xem giúp mình vs


 • 0
  Tom_hoc_IT  commented on Feb. 22, 2024, 4:35 p.m.

  cho em hỏi code em thiếu trường hợp nào chỉ đúng 2 test đầu ạ:

  include <iostream>

  include <cmath>

  using namespace std;

  int main(){ int n,d=0; cin >> n; while(n!=0){ n=n/10; d++; } cout << d; return 0; }


  • 0
   dainghiajustiin  commented on March 8, 2024, 7:00 p.m.

   dữ liệu vào có thể lên đến 1000 kí tự nên bạn dùng string nhé và chú ý trường hợp số âm nữa


 • 0
  QMin  commented on Feb. 6, 2024, 9:24 a.m. edit 2

  Mọi người cho em hỏi em làm thế sao sai ở test 5 v ạ?

  int main() { string n; long long dem = 0; cin >> n;

  // Bỏ qua các ký tự '0' và '-' ở đầu chuỗi
  int i = 0;
  while ((i < n.size() && n[i] == '0') || n[i] == '-') {
    i++;
  }
  
  // Đếm các chữ số sau khi đã bỏ qua
  

  for (; i < n.size(); i++) { if (n[i] >= '0' && n[i] <= '9') { dem++; } }

  cout << dem;


  • 0
   hieugiangho2015  commented on Feb. 10, 2024, 1:49 p.m. edit 3

   .


  • 0
   hieugiangho2015  commented on Feb. 10, 2024, 1:41 p.m.

   include <bits/stdc++.h>

   using namespace std; int main() { iosbase::syncwith_stdio(false); cin.tie(NULL); string n; cin>>n; n[n.size()] = 'p'; int cnt = 0, i=0; while(n[i]!='p'){ if(n[i]>='0' && n[i] <= '9'){ cnt++; } i++; } cout<<cnt; return 0; }


 • 0
  Shit  commented on Feb. 4, 2024, 6:54 a.m.

  print(len(str(abs(int(input())))))


 • 1
  hohoanghai5042011  commented on Jan. 27, 2024, 1:28 p.m.

  #include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main() { int i = 0, count = 0; string str; cin>>str; while (str[i]) { if ((str[i]>='0') && (str[i]<='9')){ count++; } i++; } cout << count; return 0; }


 • 0
  thangok  commented on Jan. 27, 2024, 9:24 a.m.

  TRÒ CHƠI CỦA ÔNG GIÁO ẸC

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main() { string s; cin>>s; if(s[0]=='-') cout<<s.length()-1; else cout<<s.length(); return 0; }


 • 0
  akhoa6204  commented on Jan. 20, 2024, 9:17 a.m.

  cho mình hỏi test 6 là gì vậy mn, code mình như này bị sai test 6 n = input() s = "" for i in n: if i in "0123456789": s += i print(len(s.lstrip("0")))


 • -4
  23_MinhQuan  commented on Jan. 17, 2024, 2:20 p.m.

  code nè

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main(){ string n; cin>>n; cout<<n.size(); }


  • 1
   minh2312130  commented on Jan. 19, 2024, 1:10 p.m.

   hình như cái này sai tới mấy testcase lận thiếu trường hợp số âm nữa


 • 0
  hailuacx  commented on Jan. 14, 2024, 2:41 a.m.

  Full test cho các bạn tham khảo.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main(){ string n; getline(cin,n); int cnt = n.length(); while(n[0]=='-'){ n.erase(n.begin()); cnt--; } cout << cnt << endl; return 0; }


 • 1
  deno  commented on Jan. 8, 2024, 8:28 a.m. edit 4

  include <stdio.h>

  #include <string.h>
  int main(){
  char n[100001];
  fgets(n,100001,stdin);
  long long a=strlen(n);
  if(n[0]=='0'){
    int count=0;
    int sum=0;
  for(int i=1;i<=a;i++){
    if(n[i]=='0'){
      count ++;
      sum+=count;
    }
  }
  printf("%lld",a-sum-1);
  }
  else if(n[0]=='-'){
    printf("%lld",a-2);
  }
  else{
    printf("%lld",a-1);
  }
  }
  

 • -4
  VoPhatDat  commented on Dec. 20, 2023, 8:15 a.m. edit 2

  Cũng dễ :]

  n = input() s ="" d = 0;

  if n[0] == '-': n=n[1:] if len(n) == 1: print(1) else: for i in n: if i != '0': s = n[d:] break d = d + 1; print(len(s))


 • -1
  kitajima2910  commented on Dec. 12, 2023, 4:32 a.m.

  Java chào các đạo hữu =]]z

  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.util.StringTokenizer;
  
  /**
   *
   * @author Kitajima2910
   */
  public class VL10 {
  
    public static void main(String[] args) throws IOException {
  
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
      StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine());
  
      String n = st.nextToken();
  
      System.out.printf(n.replace("-", "").length() + "");
  
    }
  
  }
  

  • 0
   Tuangoc  commented on Jan. 9, 2024, 7:37 a.m.

   tôi cũng học java mà ông giải kiểu j mà nó đúng hết tất cả các test case hay v chỉ tôi với


 • 0
  tuantrinhnong  commented on Oct. 28, 2023, 5:24 a.m.

  mọi người ơi cho em hỏi bài này code c thì làm như nào ạ


  • -2
   nguien_24  commented on Nov. 6, 2023, 2:23 p.m.

   giới hạn 1000 chữ số bạn khai báo 1 chuỗi 1001 ký tự. Nếu kí tự thứ 0 là " - " thì in ra độ dài chuỗi -1


  • -7
   hungdzvcl  commented on Nov. 1, 2023, 7:15 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 0
  taithikgirl  commented on Oct. 28, 2023, 2:34 a.m.

  hao no


 • -3
  minh253  commented on Sept. 23, 2023, 10:16 a.m.

  java

  import java.util.*;

  public class CountDigits {

  public static void main(String[] args){
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    String n = inp.nextLine();
  
    System.out.printf("%d", ( n.charAt(0)=='-') ? n.length()-1 : n.length());
  }
  

  }


 • -4
  EmCin  commented on Sept. 14, 2023, 2:16 p.m.

  n = input() n = n.lstrip("0") n = n.replace(' ', '') count = len(n) print (count)

  cứu các cậu ơi chả hiểu sao sửa như nào cũng sai =(( mà chả biết sai ở đâu nên k sửa dc


 • 0
  rabbitcode  commented on Sept. 8, 2023, 10:08 p.m.

  Bạn nào mà dùng python mà làm thì mình thấy ép kiểu từ int sang str rồi mình dùng len() để đếm chữ số cũng ổn đấy


 • -1
  Jaker  commented on Sept. 3, 2023, 2:51 p.m.

  n = abs(int(input())) S = 0 if n == 0: S = 1 else: while n != 0: S += 1 n //= 10 print(S)


  • 0
   Phamnhatvuong555  commented on Dec. 2, 2023, 4:30 p.m.

   ko cần ép int sang str cũng ko cần abs bài có hai trường hợp đó là n>=10 và n<=-10 dùng while rồi đếm như bình thường thôi nha bạn


 • 0
  Miruko  commented on Aug. 28, 2023, 3:55 p.m.

  cho mình hỏi test 5 là gì vậy?


  • 0
   thuhcm  commented on Oct. 5, 2023, 3:39 a.m.

   hình như nhập 0 hoặc -0 á bạn


 • -1
  tognoek  commented on Aug. 27, 2023, 2:24 a.m.

  bài này nếu có test 000001 thì các bạn thêm hàm xóa số 0 đi while(int(s[0]) == 48)


 • 0
  210_NguyenDucHai  commented on Aug. 22, 2023, 3:13 p.m.

  bài này mình dùng string thì acp all luôn, nhưng mình nghĩ ra được thêm test case như 001234 thì sẽ sai:/


 • -3
  nmtSPer  commented on Aug. 19, 2023, 8:26 a.m.

  test 5,6 là gì vậy mọi người


 • 1
  lyhocc  commented on Aug. 17, 2023, 4:15 p.m.

  giới hạn test sợ vãi


 • 1
  Liem  commented on Aug. 13, 2023, 9:41 a.m.

  var n:string; begin readln(n); if n[1]='-' then delete(n,1,1); write(length(n));

  end.

  tes cuoi sao vay moi nguoi


 • 1
  longkonick  commented on Aug. 12, 2023, 2:08 a.m.

  Bài này mình không dùng length thì có khả thi ko mọi người ?


 • 1
  thattinh777  commented on Aug. 2, 2023, 2:24 a.m.

  Test cuối là gì vậy mọi người?


  • 1
   Hieu Nguyen  commented on Aug. 2, 2023, 5:25 a.m.

   Em check lại giới hạn của đề bài nhé.


 • 1
  minhquan  commented on July 29, 2023, 4:14 p.m.

  n = int(input())

  count = 0 while n != 0: n //= 10 count += 1 print(count) bị lỗi tle thì giờ sửa thuật toán kiểu gì mọi người


 • 0
  BlackCat35973  commented on July 23, 2023, 2:54 p.m.

  thiết nghĩ nên để bài này là dễ chăng?


  • 0
   Liem  commented on Aug. 13, 2023, 9:43 a.m.

   xin code banj oi


 • -5
  Nguyenhuy0903  commented on July 22, 2023, 3:16 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 0
  ABC  commented on July 21, 2023, 3:15 a.m.

  bai nay sai string roi xuat cai chieu dai cua string la ra ra,neu co dua tru thi xoa dau tru ra khoi string


  • 0
   PhungTienDat  commented on Jan. 4, 2024, 5:09 a.m.

   xóa dấu - ra khỏi chuỗi kiểu j thế ạ?


 • -5
  nctmdt  commented on July 14, 2023, 10:58 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 0
  nctmdt  commented on July 14, 2023, 10:39 a.m.

  cho em hỏi kiểu dữ liệu của n là gì ạ ?


  • 1
   Lerp  commented on July 14, 2023, 5:53 p.m.

   string nha bạn


   • -1
    Coding_boy  commented on July 19, 2023, 7:48 p.m.

    ông làm đung hết test không á?


    • 0
     nhuttruong2k9  commented on July 21, 2023, 11:29 a.m.

     trong test này có số âm bạn xóa dấu âm ra rồi in length ra