VL01 - In ra các số từ a đến b

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Để làm quen với vòng lặp, bạn sẽ cần giải quyết bài tập sau:

Viết chương trình in ra các số nguyên trong ~ [a, b] ~

Input

2 số nguyên ~ a ~ và ~ b ~

Giới hạn:

  • ~ -1000 \le a \le b \le 1000 ~

Output

Các số nguyên trong đoạn ~ [a, b] ~ theo thứ tự tăng dần, phân tách nhau bởi 1 dấu cách

Sample

Input #1
2 5
Output #1
2 3 4 5

Comments

Comments are disabled on this page.