THETICH - Tổng thể tích

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho ~n~ khối lập phương có độ dài cạnh lần lượt là ~1, 2, 3, …, n~. Hãy tính tổng thể tích của các khối lập phương đó.

(Chú ý: Khối lập phương có độ dài cạnh là ~a~ thì thể tích của nó là ~a^3~)

Input

 • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương ~n~.

Giới hạn:

 • ~1 ≤ n ≤ 1000~.

Output

 • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương là tổng thể tích các khối lập phương.

Sample

Input #1
3
Output #1
36

Problem source: Chuyên Sơn La Online Judge


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  chinhle  commented on Feb. 11, 2024, 4:35 p.m.

  ý tưởng:nếu ta để ý thì a³+b³+c³+d³ sẽ bằng (a+b+c+d)² thế thì ta chỉ cần dùng công thức tính tổng các số từ 1 đến n là a(a+1)/2 và bình phương biểu thức kia lên thì ta sẽ được kết quả


 • 0
  quangdoan__  commented on Dec. 3, 2023, 8:42 a.m.

  include<bits/stdc++.h>

  define ll long long

  define buff iosbase::syncwith_stdio(0);cin.tie(0);cout.tie(0);

  using namespace std;

  ll thetich(int n){ if(n==1)return 1; else return nnn+thetich(n-1);

  }

  void docf(){ int n; cin>>n; cout<<thetich(n); }

  int main(){

  buff
  
  docf();
  
  return 0;
  

  }