SUMBIG - Tính tổng 2 số nguyên lớn

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho hai số nguyên không âm ~a~ và ~b~. Hãy tính ~a + b~.

Input

 • Dòng đầu chứa số ~a~.
 • Dòng sau chứa số ~b~.

Giới hạn:

 • ~0 ≤ a, b < 10^{1000000} (a, b\text{ có không quá }10^5\text{ chữ số})~

Output

 • Gồm một dòng duy nhất là kết quả của ~a + b~.

Sample

Input #1
123
4567
Output #1
4690
Input #2
1234567890
9879879876543219876
Output #2
9879879877777787766

Problem source: Chuyên Sơn La Online Judge


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  Phamnhatvuong555  commented on Feb. 21, 2024, 3:40 p.m.

  a = int(input()) b = int(input())

  total = a + b

  print(total)

  python chỉ cần 4 dòng là ALL AC


 • -1
  sang41dz  commented on Feb. 12, 2024, 7:19 a.m.

  Py ez


 • 0
  ngochahh2005  commented on Feb. 7, 2024, 1:50 p.m.

  import java.util.Scanner;

  public class SUMBIG {

  public static String sumBig(String a, String b) {
    if (a.length() < b.length()) {
      String c = a;
      a = b;
      b = c;
    }
    while (a.length() != b.length()) {
      b = "0" + b;
    }
    int c1 = 0;
    String s = "";
    for (int i = b.length() - 1; i >= 0; i--) {
      String s1 = "", s2 = "";
      s1 += a.charAt(i);
      s2 += b.charAt(i);
      int a1 = Integer.valueOf(s1);
      int b1 = Integer.valueOf(s2);
      int c = a1 + b1 + c1;
      c1 = c/10;
      c %= 10;
      s = String.valueOf(c)+ s;
    }
    if (c1 != 0) s = String.valueOf(c1) + s;
  
    return s;
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
  
    String a = sc.nextLine();
    String b = sc.nextLine();
    System.out.println(sumBig(a,b));
  
    sc.close();
  }
  

  }


 • 1
  thh  commented on Jan. 23, 2024, 9:43 a.m.

  Code C++ cho các bạn chưa AC được nha code này AC 100%,nếu thấy hay xin các bạn up vote cho mình nhé

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  define ll long long

  typedef vector <ll> bignum;

  string a,b; bignum add(bignum a, bignum b) {

  bignum c;
  c.resize(max(a.size(), b.size()));
  a.resize(c.size());
  b.resize(c.size());
  ll mem = 0;
  for (int i = 0; i < c.size(); ++i){
    ll sum = mem + a[i] + b[i];
    c[i] = sum % 10;
    mem = sum / 10;
  }
  if(mem > 0) 
    c.push_back(mem);
  return c;
  

  }

  bignum toBignum(string a) {

  bignum c;
  c.clear();
  for(int i = a.size() - 1; i >= 0; i--)
    c.push_back(a[i] - 48);
  return c;
  

  }

  string toString(bignum a) {

  string s = "";
  for(int i = a.size()-1; i >= 0; i--)
    s += char(a[i] + 48);
  return s;
  

  } void solve() {

  cin >> a >> b;
  bignum A = toBignum(a);
  bignum B = toBignum(b);
  bignum C = add(A,B);
  cout << toString(C);
  

  } main() {

  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);cout.tie(nullptr);
  
  solve();
  return 0;
  

  }


 • 0
  duydonv  commented on Jan. 21, 2024, 6:34 a.m.

  sao em lại sai đúng test case 8 thôi nhỉ, em code bằng c và dùng stack để cộng. Có ai code kiểu này không chỉ giáo em với


 • 0
  dinhvantung0611  commented on Jan. 4, 2024, 5:37 p.m.

  Code python có thể AC


 • 0
  triduc_2k9  commented on Dec. 23, 2023, 2:08 p.m.

  Khó quá


 • 0
  NooB  commented on Dec. 15, 2023, 2:41 p.m.

  ...


 • 0
  nvthang  commented on Nov. 22, 2023, 3:03 a.m.

  case 5 có bị sai test ko ạ


 • 0
  triphan2004  commented on Nov. 5, 2023, 4:22 p.m.

  Test case 9 là gì vậy mọi người


 • -39
  Names_  commented on Oct. 10, 2023, 8:20 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 1
  Helectric  commented on Aug. 24, 2023, 3:55 p.m.

  Case 5 là gì vậy


  • 1
   codega  commented on Oct. 25, 2023, 5:14 p.m.

   là số 10^11 b nhé, mấy bài này nên dùng chuỗi mới pass dc