SUM3 - Tính tổng phiên bản 3

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho số nguyên dương ~n~, tính:

$$S_n=\frac{1}{1×2}+\frac{1}{2×3}+\frac{1}{3×4}+⋯+\frac{1}{n×(n+1)}$$

Input

Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương ~n~

Giới hạn:
 • Trong tất cả các test: ~1≤n≤10^6~

Output

Ghi trên một dòng số thực ~S_n~ (chính xác đến hàng phần trăm nghìn)

Sample

Input #1
1
Output #1
0.50000
Input #2
2
Output #2
0.66667

Problem source: Chuyên Sơn La Online Judge


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  ngvanluan  commented on May 9, 2024, 2:21 a.m.

  .


 • 0
  ngvanluan  commented on May 9, 2024, 2:21 a.m.

  những bài này phân tích là ra công thức, không cần thiết vòng lặp, mình nghĩ vậy :3

  #include <bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  #define FOR(i, a, b) for(int i=(a); i<(b); ++i)
  int main()
  {
    double n;
    cin >> n;
    cout << fixed << setprecision(5) << n/(n+1);
    return 0;
  }
  

  • -1
   lehongduc  commented on May 15, 2024, 11:50 a.m.

   hsg hồi lớp 6 làm ngấy bài này luôn rồi :)


 • 0
  vinhtaixiu  commented on May 2, 2024, 3:00 p.m.

  SUS


 • 1
  hoanganhdepzai  commented on April 16, 2024, 1:06 p.m.

  55


 • 2
  kkdh  commented on April 16, 2024, 1:04 p.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std ; long long n; double s; int main () { cin>>n ; s=0; for(long long i=1;i<=n;i++) { s+=1.0/(i*(i+1)); } cout<<fixed<

  return 0;
  

  } yên tâm full test nhé anh em full nhớ like


 • 0
  NguyenLeviz  commented on March 12, 2024, 5:59 a.m.

  import java.util.*;

  public class Main{ public static void main(String[] args){ Scanner sc = new Scanner(System.in);

    long n = sc.nextLong();
  
    double s = 0;
    for(long i=1; i<=n; i++){
      s += (double)1/(i*(i+1));
    }
  
    System.out.printf("%.5f",s);
  }
  

  }


 • 0
  Tuan_Kiettt  commented on Feb. 19, 2024, 3:00 p.m.

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std ; int main () { long long n ; cin>>n ; double s=0 ; for(long long i=1 ; i<n ; i++){ s+=1/(i*(i+1)); } cout<<fixed<


 • 0
  KhoiMinh  commented on Feb. 11, 2024, 11:19 a.m.

  n=int(input())

  print("{:.5f}".format(n/(n+1)))


 • 0
  hailuacx  commented on Jan. 17, 2024, 4:01 a.m.

  for (long long i = 1; i <= n; i++){ s += 1.01/(i(i+1)); }


 • -1
  LiuChi_3007  commented on Dec. 20, 2023, 2:03 p.m.

  Hỗ trợ mng nhaa!

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main(){ long long n; cin>>n; double s=0; for(long long i=1;i<n+1;i++){ s+=(float)1/(i*(i+1)); } printf("%.5lf",s); }


 • -1
  Furina3101  commented on Dec. 14, 2023, 1:00 p.m.

  3 dòng =))))


 • 0
  Khanhll123  commented on Nov. 18, 2023, 8:05 a.m.

  n/(n+1)


 • 0
  Khanhll123  commented on Nov. 18, 2023, 8:04 a.m.

  cout<<fixed<


 • 0
  Khanhll123  commented on Nov. 18, 2023, 8:04 a.m.

  double n; cin>>n; cout<<fixed<


 • 0
  dgfeiunebu12ih4bo  commented on Sept. 11, 2023, 11:08 a.m.

  wai C# k sài được?


 • 0
  Banbuaboy  commented on Aug. 10, 2023, 2:44 p.m.

  kẹt test 9 mn biết sai ở đâu ko chỉ mình với


  • -3
   thangtrung1101  commented on Aug. 23, 2023, 12:41 p.m. edited

   Sai ở việc bạn đặt biến i trong vòng for kiểu int, vì khi n lớn ví dụ như 10^5 thì i*(i+1) sẽ vượt quá giới hạn kiểu int nên mình nghĩ bạn nên để biến i kiểu long long hoặc nhân 1LL vào trước biến i cụ thể là viết 1.0/(1LL*i*(i+1))


  • -2
   huyen33332025  commented on Aug. 19, 2023, 5:15 p.m.

   Chắc là test đó lớn hơn 1e6, t đổi từ kiểu int qua long cái PASS test 9


   • 1
    DucThanh_369  commented on Aug. 23, 2023, 9:45 a.m.

    van ko dc ban ak


    • -1
     codega  commented on Oct. 19, 2023, 6:20 p.m.

     khai báo luôn kiểu long long cho biến i chạy từ 1 đến n là dc b nhé