PTIT055 - Bảng cửu chương

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Trong giờ học, Ánh bị cô giáo dạy toán yêu cầu đọc bảng cửu chương.

Tuy nhiên, bảng cửu chương mà cô giáo yêu cầu gồm 31 cặp ~n~ x ~i~ với ~(0 \le i \le 30)~

Do mải chơi game nên Ánh không có chuẩn bị bài kỹ. Các bạn hãy giúp Ánh giải quyết bài toán này nhé.

Input

Một dòng duy nhất chứa số n mà cô giáo yêu cầu tính (~ 0 \le n \le 10^8~)

Output

Gồm nhiều dòng mỗi dòng có dạng "~n~ x ~i~ = ~n*i~" với ~(0 \le i \le 30)~

Sample

Input #1
3
Output #1
3 x 0 = 0
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
3 x 11 = 33
3 x 12 = 36
3 x 13 = 39
3 x 14 = 42
3 x 15 = 45
3 x 16 = 48
3 x 17 = 51
3 x 18 = 54
3 x 19 = 57
3 x 20 = 60
3 x 21 = 63
3 x 22 = 66
3 x 23 = 69
3 x 24 = 72
3 x 25 = 75
3 x 26 = 78
3 x 27 = 81
3 x 28 = 84
3 x 29 = 87
3 x 30 = 90

Problem source: CLB Lập Trình PTIT


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  nguyenductoan59  commented on April 3, 2024, 12:58 a.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main()

  {

  int n;
  cin >> n;
  for( long long i = 0; i <= 30; i++)
  

  cout<<" " << n << " x " << i << " = " << n*i << endl; } code mau cho moi nguoi


 • 0
  hohoanghai5042011  commented on Feb. 15, 2024, 7:28 a.m.

  #include <iostream>

  using namespace std; int main() { unsigned long long n; cin >> n; for(unsigned long long i = 0; i <= 30; i++) { cout << " " << n << " x " << i << " = " << n*i << endl; } return 0; }