PHONGHOP - Phòng họp

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Công ty apokcontest do bị giảm cổ phiếu liên tục nên các cuộc họp phải diễn ra thường xuyên để duy trì ổn định công ty. Do thư ký của CEO apok tạo ra nhiều cuộc họp gồm rất nhiều thời gian nên apok không thể đến tất cả các cuộc họp được nên cậu muốn nhờ các apokcontester giúp cậu xem tối đa cậu có thể tham gia bao nhiêu cuộc họp .

Có ~ n ~ cuộc họp được đánh số từ 1 đến ~ n ~ đăng kí làm việc với một phòng hội thảo.Cuộc họp thứ ~ i ~ cần bắt đầu vào thời điểm ~ a_i ~ và kết thúc vào thời điểm ~ b_i ~. Hai cuộc họp có thể nhận phục vụ nếu các khoảng thời gian nhận phục vụ nếu các khoảng thời gian làm việc tương ứng của chúng chỉ có thể giao nhau tại đầu mút hoặc tách rời nhau.

Input

Dòng 1 là số nguyên ~ n ~ (~ 1 \le n \le 10^4 ~);

~ n ~ dòng tiếp theo là số nguyên ~ a_i ~ và ~ b_i ~ (~ 1 \le a_i \le b_i \le 32 * 10^3 ~).

Output

Dòng đầu tiên là số cuộc hợp tối đa có thể bố trí cho CEO apok tới .

Dòng tiếp theo ghi chỉ số cuộc họp đó .

Sample

Input #1
5
1 3
2 4
1 6
3 5
7 9
Output #1
3
1 4 5

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    thuzhyen0406  commented on Sept. 16, 2023, 1:59 p.m.

    bài này nếu cs nhiều phương án chính xác thì in ra bất kì s ak mn