MT06 - Tìm số chính phương trong ma trận

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Viết chương trình nhập ma trận các số nguyên ~A~ có ~m~ dòng và ~n~ cột từ bàn phím. Hãy tìm và liệt kê các số chính phương có trong ma trận ~A~ theo thứ tự tăng dần và mỗi số chính phương đó chỉ liệt kê 1 lần (bỏ qua nếu đã liệt kê)

Input

  • Dòng đầu tiên là 2 số nguyên dương ~m~, ~n~
  • ~m~ dòng tiếp theo, mỗi dòng là ~n~ số nguyên tương ứng là các phần tử trên hàng tương ứng của ma trận ~A~

Giới hạn

  • ~2 \le m, n \le 100~
  • ~|A_{ij}| \le 10000~

Output

  • Danh sách các số chính phương có trong ma trận theo thứ tự tăng dần & không có trùng lặp. Mỗi số cách nhau bởi 1 dấu cách.
  • Nếu không có số chính phương nào trong ma trận ~A~, in ra NOT FOUND

Sample

Input #1
3 4
7 8 9 5
4 5 6 7
8 2 3 4
Output #1
4 9

Comments

Comments are disabled on this page.