MAXPATH - Đường đi có tổng lớn nhất

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho một bảng ~A~ kích thước ~m × n~ (~m~ dòng, ~n~ cột), trên đó ghi các số nguyên ~a_{ij}~. Một người xuất phát tại ô nào đó của cột ~1~, cần sang cột ~n~ (tại ô nào cũng được).

Quy tắc đi:Từ ô ~(i, j)~ chỉ được quyền sang một trong ~3~ ô ~(i, j + 1); (i - 1, j + 1); (i + 1, j + 1)~.

Hãy tìm một đường đi sao cho tổng tất cả các số trên đường đi đó là lớn nhất.

Input

  • Dòng đầu ghi hai số ~m, n~ là số hàng và số cột của bảng;
  • ~m~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ ghi ~n~ số trên hàng ~i~ của bảng theo đúng thứ tự từ trái qua phải.

Giới hạn:

  • ~1 ≤ n, m ≤ 100, |a_{ij}| ≤ 100~

Output

  • Gồm một dòng duy nhất ghi tổng lớn nhất tìm được.

Sample

Input #1
5 7
9 -2 6 2 1 3 4
0 -1 6 7 1 3 3
8 -2 8 2 5 3 2
1 -1 6 2 1 6 1
7 -2 6 2 1 3 7
Output #1
41

Hint

Giải thích #1:

  • Đường đi được mô tả là các ô xanh trong hình dưới đây:

DPPATHMAX.jpg

Problem source: Chuyên Sơn La Online Judge


Comments

Comments are disabled on this page.