LRC_1D - Nút gần nhất

View as PDF

Submit solution

Points: 1.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem type

Ta có một cây ~n~ đỉnh với gốc là nút ~1~, cho ~q~ truy vấn mỗi truy vấn gồm ~k~ nút ~u_1~, ~u_2~, ~u_3~, .. ~u_k~ khác nhau . Hãy chọn ra hai đỉnh trong k nút sao cho tổ tiên chung gần nhất (LCA) của chúng gần gốc nhất có thể .

Dữ liệu

  • Dòng đầu gồm hai số nguyên ~n~, ~q~ (~n~, ~q~ ~\le~ ~10^{5}~)
  • ~n - 1~ dòng tiếp theo lần lượt là hai số ~u~ và ~v~ biểu thị có cạnh nối giữa ~u~ và ~v~
  • ~q~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 1 truy vấn. Số nguyên đầu tiên là ~2\le k~, số lượng nút cần truy vấn, ~k~ số nguyên tiếp theo là các nút của dãy .
  • Dữ liệu đảm bảo tổng ~k~ trong tất cả truy vấn không quá ~2 \times 10^5~

Kết quả

In ra đáp án là LCA của hai đỉnh cần tìm với mỗi truy vấn.

Test ví dụ

Dữ liệu

5 2
4 2
3 4
4 5
1 5
2 2 3
3 2 4 5

Kết quả

4
5

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.