HY008 - Dãy ước

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem source:
Chuyên Sơn La Online Judge (CLSOJ)
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Một dãy ~B~ được gọi là ước của dãy ~A~ nếu như ghép liên tiếp một số nguyên lần dãy ~B~ ta thu được dãy ~A~.

Hãy tìm ước ít phần tử nhất của một dãy đã cho.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi ~n\ (n≤100)~
  • Các dòng tiếp theo ghi ~a_1, a_2, \ldots, a_n~.

Kết quả:

  • Một số nguyên duy nhất là số lượng phần tử của ước tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:
6
1 3 1 3 1 3
Kết quả:
2

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.