HY006 - Josephus

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem source:
Chuyên Sơn La Online Judge (CLSOJ)
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Có ~n~ người đứng thành vòng tròn theo chiều kim đồng hồ đánh số thứ tự ~1, 2, \ldots, n~. (Josephus)

a) Bắt đầu từ người ~1~ đếm từ ~1~. Mỗi khi có giá trị ~S~ thì xóa người ở vị trí tương ứng và quá trình đếm lặp lại với những người còn lại. Hỏi rằng người cuối cùng có số hiệu bao nhiêu?

b) Nếu như người cuối cùng có số hiệu là ~K~ thì người đầu tiên bắt đầu đếm có số hiệu bao nhiêu?

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi ~n, S\ (n ≤100, S≤100)~;
  • Dòng thứ hai ghi số ~K~.

Kết quả:

  • Dòng đầu ghi kết quả của a);
  • Dòng thứ hai ghi kết quả củu b);

Ví dụ:

Dữ liệu:
5 2
4
Kết quả:
3
2

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.