DUYNO - Con số duyên nợ

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Con số duyên nợ là con số có chữ số đầu và chữ số cuối giống nhau.

Viết chương trình kiểm tra xem một số nguyên dương ~n~ ghi trong hệ thập phân có chữ số đầu và chữ số cuối giống nhau không?

Input

 • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương ~n~ ghi ở hệ thập phân.

Giới hạn:

 • ~1≤n≤10^{18}~

Output

 • Ứng với mỗi số nguyên dương ~n~, ghi ra trên một dòng là YES nếu số ~n~ tương ứng có chữ số đầu và chữ số cuối giống nhau, NO nếu ngược lại.

Sample

Input #1
12345
123541
Output #1
NO
YES

Problem source: Chuyên Sơn La Online Judge


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  gtmailong  commented on April 11, 2024, 8:37 p.m.

  c++

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  void printDN(string s) {
   if (s[0] == s[s.length()-1]) cout << "YES"; 
   else cout << "NO";
   cout << endl;
  }
  
  int main() {
   string s;
   while(cin >> s) {
    printDN(s);
   }
  }
  

 • 0
  hai2k12  commented on April 2, 2024, 9:41 a.m.

  bglm bkvl


 • -1
  ngochahh2005  commented on Feb. 7, 2024, 10:22 a.m.

  import java.util.Scanner;

  public class DUYNO { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in);

    String str;
    while (sc.hasNext()) {
      str = sc.nextLine();
      if (str.charAt(0) == str.charAt(str.length()-1)) {
        System.out.println("YES");
      } else System.out.println("NO");
    }
  
    sc.close();
  }
  

  }


 • -1
  Iamnotsmart  commented on Dec. 30, 2023, 2:30 a.m.

  python

  while(1==1):
  try:
    a=str(input())
    if(a[0]==a[-1]):
      print("YES")
      b=1
    else:
      print("NO")
  except:
    break
  

 • -1
  datleyt29102005  commented on Dec. 22, 2023, 10:35 a.m.

  có ai biết các đọc dữ liệu mà không biết trước số lượng chuỗi cần đọc bằng ngôn ngữ C ko ạ


 • 6
  LiuChi_3007  commented on Dec. 20, 2023, 1:51 p.m.

  Hỗ trợ mng nhaa!

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main(){ string s; while(cin >> s){ if(s[0]==s[s.size()-1]){ cout<<"YES"<<endl; } else{ cout<<"NO"<<endl; } } }


 • 1
  Dygen  commented on Oct. 25, 2023, 2:11 p.m.

  không cho biết bao nhiêu số thì lm sao mn?


  • 2
   God1111  commented on Nov. 7, 2023, 9:40 a.m.

   C++ while(cin >> s)


 • 1
  lch101  commented on Aug. 28, 2023, 5:34 p.m.

  dùng string là qua nhé


  • 1
   codega  commented on Oct. 23, 2023, 5:21 p.m.

   tự làm khó bản thân nên ko dùng chuỗi :))))))


 • -5
  kid291997  commented on Aug. 20, 2023, 9:49 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 3
   nagihus  commented on Oct. 24, 2023, 10:21 a.m.

   Bạn tìm hiểu về EOFError trong Python là AC


   • -3
    Iamnotsmart  commented on Dec. 13, 2023, 2:24 p.m.

    là s v bn, bn chỉ mik đc ko


 • -3
  bar190504  commented on Aug. 18, 2023, 10:53 a.m.

  test case 3 của bài này là gì vậy ạ