DK06 - Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem types
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ~ ax + b = 0 ~

Input

Các số nguyên ~ a, b ~ là hệ số của phương trình

Giới hạn:

 • ~|a|, |b| \le 1000~

Output

 • Nếu phương trình vô nghiệm, in ra NO
 • Nếu phương trình vô số nghiệm, in ra WOW
 • Nếu phương trình có nghiệm, in ra nghiệm làm tròn đến 2 chữ số thập phân

Sample

Input #1
1 -1
Output #1
1.00

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  Nguyencanhhiep  commented on May 18, 2024, 3:23 p.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main() { float a,b; cin >> a >> b; if(b == 0){ cout << "WOW" << endl; } else if(a == 0){ cout << "NO" << endl; } else{ cout << setprecision(2) << fixed << -b/a << endl; } return 0; }


 • 0
  TrucAnh2406  commented on April 12, 2024, 3:10 p.m.

  sao chương trình này sai cái gì mà mình tìm k ra nên bộ test cứ chạy sai từ bộ 1 đến 4 hoài?

  include <stdio.h>

  int main() { double a,b; scanf("%lf%lf", &a, &b); if (a == 0) { if (b == 0) printf("WOW"); else printf("NO"); } else { double x=-b/(2*a); printf("%.2lf",x); } return 0; }


  • 0
   vudinhlong  commented on April 12, 2024, 3:17 p.m.

   bậc nhất sao lại chia 2*a bạn :))?


   • 0
    TrucAnh2406  commented on April 16, 2024, 12:53 a.m.

    oh. cảm ơn b. Sai cái lỗi mà k nghĩ là bị sai :D


    • 0
     lehongduc  commented on May 15, 2024, 11:43 a.m.

     lol :))))


 • 0
  hoangtitan555  commented on April 5, 2024, 4:07 a.m.

  ĐỀ BÀI THÌ GHI A,B LÀ CÁC SỐ NGUYÊN MÀ NHẬP KIỂU INT VÔ THÌ SAI NHẬP KIỂU FLOAT A,B THÌ ĐÚNG! ZZZZ


  • 1
   dainghiajustiin  commented on April 5, 2024, 5:59 a.m.

   Phép tính a/b với a, b là hai số nguyên thì nó sẽ là phép chia lấy phần nguyên ví dụ: 10/3 = 3

   Còn đề yêu cầu là số thực thì ít nhất a hoặc b sẽ phải là số thực ( cả hai cũng được )

   Nếu a và b là số nguyên thì bạn có thể viết phép tính đó thành a*1.0/b thì lúc này tử số sẽ là số thực và kết quả cũng sẽ là số thực


 • -2
  leminh1356  commented on March 11, 2024, 6:05 p.m.

  import java.util.Scanner; public class test01{ public static void main (String []arg){ float a,b; Scanner scanner = new Scanner(System.in); a = scanner.nextFloat(); b = scanner.nextFloat(); if(a == 0 && b == 0){ System.out.println("WOW"); }else if(a != 0 ){ System.out.printf("%.2f",(-b/a)); }else if(a != 0 && b == 0){ System.out.println("NO"); }
  } em test bi lỗi "Presentation error" là em bị lỗi như nào vậy ạ


 • 1
  hoangnmhe187290  commented on March 5, 2024, 2:48 p.m.

  ad oi test 5 bi lam sao vay ad giai thich giup em duoc khong ak


 • 1
  nguyenphongXjjE  commented on March 1, 2024, 11:31 a.m.

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main() { float a, b; cin >> a >> b;

  if (a == 0) {
    if (b == 0) {
      cout << "WOW" << endl;
    } else {
      cout << "NO" << endl;
    }
  } else {
    float x = -b / a;
    cout << fixed << setprecision(2) << x << endl;
  }
  
  return 0;
  

  }


 • 0
  DKN13  commented on Jan. 11, 2024, 2:12 a.m.

  ax + b = 0

  a,b = [int(x) for x in input().split()] if a == 0 and b!=0: print("NO") elif a==0 and b==0: print("WOW") else: no = -b/a print("{:.2f}".format(no))


 • 0
  QMin  commented on Jan. 9, 2024, 3:24 p.m.

  làm sao để code được clean hơn v ạ


 • 0
  Kha_ga_k29  commented on Dec. 30, 2023, 5:49 a.m.

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks;

  namespace DK06 {

  internal class Program
  {
  
    static void Main(string[] args)
    {
  
      string[] intString = Console.ReadLine().Split();
  
      int a = Convert.ToInt32(intString[0]);
      int b = Convert.ToInt32(intString[1]);
  
      if(a == 0)
      {
        if (b == 0)
          Console.Write("WOW");
        else
          Console.Write("NO");
      }
  
      else
      {
  
        Console.Write($"{(double)-b / a:0.00}");
  
      }
  
    }
  
  }
  

  }


 • 4
  hohoanghai5042011  commented on Dec. 15, 2023, 9:12 a.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; long double a,b,nghiem; int main(){ cin >> a;

  cin >> b;

  if(a == 0) { if(b == 0) { cout << "WOW" << endl; } else { cout << "NO" << endl; } } else { nghiem = -b/a; cout << fixed << setprecision(2)<<nghiem << endl; }

  return 0; }


 • 0
  0398451612  commented on Dec. 15, 2023, 5:29 a.m.

  include <stdio.h>

  int main() { float a, b; scanf("%f", &a); scanf("%f", &b); if (a == 0) { if (b == 0) { printf("WOW\n"); } else { printf("NO\n"); } } else { float x = -b / a; printf("%f\n", x); }

  return 0;
  

  } test 5 sai ở đâu vậy ạ


  • 1
   GameSMPvn  commented on Dec. 15, 2023, 2:36 p.m.

   ở printf("%f\n", x); bạn nên định dạng làm tròn 2 số sau dấu chấm hay thập phân. ví dụ lùi lại 2 số sau thập phân thì sửa trong đó là %.<số lượng số làm tròn>f\n" vậy nên sửa lại ta có thể hiểu là printf("%.2f\n", x); code đầy đủ sau khi sửa: int main() { float a, b; scanf("%f", &a); scanf("%f", &b); if (a == 0) { if (b == 0) { printf("WOW\n"); } else { printf("NO\n"); } } else { float x = -b / a; printf("%.2f\n", x); }


 • 0
  nguyenson2828  commented on Dec. 8, 2023, 11:31 a.m.

  include <iostream>

  using namespace std; int main(){ int a, b; cin >> a >> b; if(a == 0 && b != 0){ cout << "NO"; }else if (b > 0){ cout << (double) -b / a; }else if(b < 0){ cout << (double) abs(b) / a; }else if (a == 0 && b == 0){ cout << "WOW"; }else if (a != 0 && b == 0){ cout << (double) -b / a; } return 0; } test 6 sai o dau vay a


  • -1
   LamBach  commented on Dec. 8, 2023, 2:29 p.m.

   cx cau hoi


 • 0
  deno  commented on Dec. 7, 2023, 2:09 p.m.

  DENO:

  #include <stdio.h> #include <math.h>

  int main(){ int a,b; scanf("%d %d",&a,&b); if(a!=0){ printf("%.2f",(float)-b/a); } else if(a==0&&b!=0){ printf("NO"); } else if(a==0&&b==0){ printf("WOW"); } }


 • 0
  LamBach  commented on Dec. 4, 2023, 10:52 a.m.

  define LB 24092008

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main(){

  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(NULL);cout.tie(NULL);
  
  int a, b;
  
  cin >> a >> b;
  
  double v = 0;
  
  if ( a == 0 && b != 0 ) {
  
    cout << "No";
  
  }
  
  else if ( b > 0 ) {
  
    cout << fixed << setprecision( 2 ) << (double) - b / a;
  }
  
  else if ( b < 0 ) {
  
    cout << fixed << setprecision( 2 ) << (double) abs( b ) / a;
  
  }
  
  
  
  else if ( a == 0 && b == 0 ) {
  
    cout << "WOW";
  
  }
  
  else if ( b == 0 && a != 0 ) {
  
      cout << fixed << setprecision( 2 ) << v;
  
  }
  

  }

  test 6 sai o dau vay a


 • 0
  Viahe  commented on Dec. 2, 2023, 4:33 p.m.

  include <iostream> include <math.h> using namespace std;

  int main() { float a, b, x;

  cin >> a; cin >> b;

  if (a == 0 && b == 0) { cout<<"WOW"; } else if (a == 0) { cout << "NO" << endl; } else { x = -b / a; x = round(x * 100) / 100; cout << x; }

  return 0; }


 • 0
  VangVanNgoc  commented on Nov. 24, 2023, 8:17 a.m.

  ~x^2~


 • 0
  TNA  commented on Nov. 22, 2023, 1:38 p.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  define taskname "cb01"

  void sol() { float a,b,s; cin>>a>>b; if(a==0 && b==0) cout<<"WOW"; if(a!=0) {s=(0-b)/a;cout<<fixed<syncwithstdio(0); sol(); return 0; }


 • 4
  hd929  commented on Nov. 2, 2023, 9:00 a.m.

  Mọi người lưu ý là phương trình 0x + 0 = 0 có vô số nghiệm nha vì 0x = 0 mà 0 + 0 tất nhiên là bằng 0 vậy nên với mọi x thì phương trình này đều bằng 0


 • 0
  taithikgirl  commented on Oct. 28, 2023, 2:19 a.m.

  deex


 • -19
  _SUGAR__DADDY_  commented on Oct. 28, 2023, 2:19 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -7
  chinhle  commented on Aug. 7, 2023, 7:06 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 0
   hoadz74  commented on Oct. 24, 2023, 2:20 p.m.

   0 và 0 thì là vô số nghiệm luôn rồi


 • 1
  haloi  commented on July 23, 2023, 7:52 a.m.

  ad làm phần test cho nó hiển thị nó test với trường hợp nào đi! chứ em test trên vscode mãi vẫn không biết sai chỗ nào để sửa nữa.


  • 1
   ad1014  commented on Aug. 10, 2023, 3:26 p.m.

   Nếu như bị lộ case test thì sẽ có nhiều trường hợp tận dụng các lỗ hổng sẵn có để tạo ra tool pass hết các bài đó bạn, chưa hiểu vì mục đích để làm gì nhưng đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới web bạn ạ


 • -4
  nmtrunp  commented on July 20, 2023, 1:58 a.m.

  Hình như bài này lỗi test cuối hả ad?


  • 0
   Hieu Nguyen  commented on July 20, 2023, 8:31 a.m.

   Không em nhé.


 • -4
  khoadang09  commented on July 4, 2023, 11:24 p.m.

  test 5 em chả hiểu lỗi nan là gì ;-;


 • -3
  Tung_IT  commented on July 4, 2023, 9:45 a.m.

  Bài này cx không nộp đc ad ơi!!!!!!


  • -5
   Hieu Nguyen  commented on July 4, 2023, 10:03 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.