VL11 - Kiểm tra số nguyên tố

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho số nguyên ~n~, hãy viết chương trình kiểm tra xem ~n~ có phải số nguyên tố hay không?

Input

Số nguyên ~n~ cần kiểm tra

Giới hạn:

 • ~|n| \le 10^{12}~

Output

Nếu ~n~ là số nguyên tố, in ra YES, ngược lại in ra NO

Sample

Input #1
7
Output #1
YES

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  hieucode  commented on Feb. 18, 2024, 1:35 p.m.

  CODE C++

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main(){

  int n;
  cin >> n;
  bool z = true;
  if(n < 2) z = false;
  else{
    for(int i = 2; i <= sqrt(n); i++){
      if(n % i == 0) z = false;
       break;
    }
  } 
  if(z) cout << "YES";
  else cout << "NO";
  return 0;
  

  }


 • -2
  phongk72a2  commented on Feb. 5, 2024, 6:28 a.m.

  test 5 là gì vậy ạ


 • 0
  hailuacx  commented on Jan. 12, 2024, 3:58 p.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  bool nt( long long n){ if ( n < 2){ return false; } else{ for (int i = 2; i <=sqrt(n); i++){ if (n % i == 0){ return false; } } } return true; }

  int main() { long long n; cin >> n; if (nt(n)) { cout << "YES"; } else { cout << "NO"; } return 0; }


 • 0
  DKN13  commented on Jan. 11, 2024, 10:19 a.m.

  Kiem tra snt

  import math

  def snt(x): if x<2: return False else: tmp = math.isqrt(x) + 1 for i in range(2,tmp): if x%i==0: return False return True

  x = int(input())

  if snt(x)==True: print("YES") else: print("NO")


 • 0
  Kha_ga_k29  commented on Dec. 31, 2023, 9:23 a.m.

  using System;

  using System.Collections.Generic;

  using System.Linq;

  using System.Text;

  using System.Threading.Tasks;

  namespace VL11KTN_COPHAISONGUYENTO {

  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      long n = long.Parse(Console.ReadLine());
      if (n < 2)
        Console.Write("NO");
      else 
      {
        for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(n); i++)
        {
          if (n % i == 0)
          {
            Console.Write("NO");
            return;
          }
  
        }
        Console.Write("YES");
      }
  
    }
  }
  

  }


 • -1
  VoPhatDat  commented on Dec. 20, 2023, 8:42 a.m.

  Mọi người sử dụng thuật toán tối ưu mới qua hết được các test

  import math def is_prime(n): if n < 2: return False if n <= 3: return True if n % 2 == 0 or n % 3 == 0: return False i = 5 while i * i <= n: if n % i == 0 or n % (i + 2) == 0: return False i += 6 return True

  n = int(input())

  if is_prime(n): print("YES") else: print("NO")


  • 0
   phan_phat_dat  commented on Feb. 11, 2024, 4:03 p.m.

   cái khúc if n <= 3: return True sai sai sao á

   tại sao bé hơn 2 thì sao mà bé hơn hoặc bằng 3 lại đúng


 • 0
  nhatnobody  commented on Dec. 17, 2023, 8:07 a.m.

  code c++ sử dụng chương trình con

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; bool k(long long x) { if(x<2) return false; // không có số nguyên tố nào <2 >for(int i=2;i<=sqrt(x);i++) //chỉchạyđếncăn x vì bất kỳ yếu tố nào nằm trên căn bậc hai của nó, thì yếu tố dưới đã được kiểm tra nên kiểm tra thêm là không cần thiết { if(x % i == 0) // Nếu x chia hết cho i, không phải số nguyên tố return false; } return true; // Nếu không có yếu tố nào, x là số nguyên tố }

  int main(){ long long n; cin>>n; if(k(n)==true) cout<<"YES"; else cout<<"NO"; }


 • 2
  kitajima2910  commented on Dec. 16, 2023, 6:04 a.m.

  Java nào các đạo hữu, thấy có ích nhớ vote mình nha:

  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.math.BigInteger;
  import java.util.StringTokenizer;
  
  /**
   *
   * @author Kitajima2910
   */
  public class VL11 {
  
    public static void main(String[] args) throws IOException {
  
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
      StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine());
  
      String n = st.nextToken();
  
      BigInteger bi = new BigInteger(n);
  
      if(bi.isProbablePrime(1) && Integer.valueOf(n) > 1) {
        System.out.println("YES");
      } else {
        System.out.println("NO");
      }
  
    }
  
  }
  

 • 0
  5kym4rk  commented on Nov. 12, 2023, 2:07 a.m.

  Em code bằng C bị quá thời gian test cuối cùng. Mọi người cho em xin hướng khắc phục với ạ. Cảm ơn mọi người.

  include <stdio.h>

  int main() { int n; scanf("%d", &n); int count = 0; int i; if (n <= 1 ) { printf("NO"); } else { for (i = 1; i <= n; i++){ if (n % i == 0) { count++; } } if (count == 2) { printf("YES"); } else { printf("NO"); } } return 0; }


  • 0
   BienLon8888  commented on Feb. 17, 2024, 2:40 p.m.

   bạn sửa chỗ for (i=2,...) mới đúng


  • 0
   khoaphamby  commented on Dec. 10, 2023, 11:54 a.m.

   thay vì i<=n thì bạn thay là i<=sqrt(n) xem sao nhé


 • 0
  minyzin  commented on Nov. 9, 2023, 6:35 a.m.

  test 4 la jz mng?


  • 0
   makerslim  commented on Jan. 6, 2024, 12:54 p.m.

   2 nha bạn


 • 0
  LongvnXD  commented on Nov. 6, 2023, 3:09 p.m.

  include <bits/stdc++.h>

  define ll long long

  using namespace std;

  bool snt(ll n) { if(n<2) return 0; if(n==2 || n==3) return 1; if(n%2==0 || n%3==0) return 0; long i=5; while(i*i<=n) { if(n%i==0 || n%(i+2)==0) return 0; i+=6; } return 1; }

  ll n; int main() { cin >> n; if(snt(n)) cout << "YES"; else cout << "NO"; return 0; }


 • 0
  andzs1thgioi  commented on Oct. 18, 2023, 2:37 p.m.

  test 1 là sô âm đó mn nên n<=1 thì write (NO)


  • -6
   TBThao  commented on Nov. 11, 2023, 5:48 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • 2
    AzureAbalone  commented on Nov. 13, 2023, 10:07 a.m.

    đề cho n là số nguyên thằng ngu ạ, đọc đề ch kỹ chê ng khác ngáo


 • 0
  Thien_Nhan_902  commented on Oct. 13, 2023, 3:08 a.m.

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main() { long long n; bool OK=true; cin>>n; if(n<=0) { cout<<"NO"; return 0; } for(int i=2;i<=sqrt(n);i++) if(n%i==0) { OK=false; break; } if(OK==true && n!=1) {cout<<"YES";} else cout<<"NO";

  }


 • -3
  hohoanghai5042011  commented on Oct. 10, 2023, 8:01 a.m. edited

  #include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; bool snt(int n) { int i,t=0; if(n<2) return false; for( i=2;i<=sqrt(n);i++) if(n%i==0) t++; if(t==0) return true; else return false; } unsigned long long n; int main() { cin>>n; if(snt(n)==true) cout<<"YES"; else cout<<"NO"; }


 • -2
  noname2003  commented on Sept. 18, 2023, 4:18 a.m.

  bai nay lam kieu j ae toi toan bi sai


 • -2
  longzuhaun  commented on Sept. 9, 2023, 2:42 p.m.

  Bài này lỗi à ? test case 1 là gì thế mn?


  • 0
   minyzin  commented on Nov. 9, 2023, 6:33 a.m.

   test 1 la` so am nha


 • -11
  ZaoZing  commented on Aug. 8, 2023, 11:51 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -12
  PQM1709  commented on July 27, 2023, 9:16 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -15
  annh  commented on July 11, 2023, 4:20 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -10
  anhbongthayminhquadeptrai  commented on July 10, 2023, 3:32 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.