VL04 - Tính tổng S = 1/2 + 1/3 + ... + 1/n

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Viết chương trình tìm ~S~ biết: $$S = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{n}$$

Trong đó ~n~ là số nguyên dương, ~ 2 \le n \le 10^4 ~

Input

Số nguyên dương ~n~

Output

Giá trị ~S~ làm tròn đến chữ số thập phân thứ 4

Sample

Input #1
2
Output #1
0.5000

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  buiphuc  commented on Feb. 5, 2024, 4:17 a.m.

  sai ở phần cout<<" Tong 1/n la: " nhé phần ouput k đúng


 • 3
  trankhanhvan  commented on Jan. 25, 2024, 8:42 a.m.

  s += (double)1/i;


 • -3
  taithikgirl  commented on Oct. 28, 2023, 2:32 a.m.

  hao no


 • 2
  Zaiross  commented on Oct. 21, 2023, 7:52 a.m.

  sao web vào khó thế ad, em phải vào bằng vpn


  • 6
   Hieu Nguyen  commented on July 29, 2023, 1:04 a.m.

   Không sai đâu em