CB01 - Lập Trình Không Khó

View as PDF

Submit solution


Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, JavaScript, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Bài tập này giúp bạn làm quen với hệ thống "Luyện Code Online" của chúng tôi. Và cũng là bài tập thể hiện quyết tâm học lập trình của bạn!

Tương truyền rằng những ai dám nói "Lập Trình Không Khó" là người đó sẽ gặt hái những thành công vang dội và viết lên những sản phẩm để đời.Do đó, yêu cầu của bài tập hết sức đơn giản. Công việc bạn cần phải làm là in ra câu nói dưới đây:

Lap Trinh Khong Kho!

Lưu ý:

  • Chuỗi không có dấu tiếng Việt
  • Có dấu chấm than ở cuối

Input

Không có dữ liệu đầu vào

Output

Dòng chữ "Lap Trinh Khong Kho!" không có nháy kép.

Sample

Input #1

Output #1
Lap Trinh Khong Kho!

Clarifications

No clarifications have been made at this time.