Hướng dẫn nộp bài bằng ngôn ngữ Scratch


Thay vì nộp code như đa số các ngôn ngữ khác trên LCOJ, bạn cần nộp file .sb3 đối với Scratch.

  1. Ở trang đề bài, nhấn vào nút "Gửi bài giải" ở góc trên bên phải:

  2. Chọn ngôn ngữ Scratch:

  3. Khung code sẽ thay đổi để cho phép nộp file:

Các lưu ý khi làm bài bằng Scratch

Nhập dữ liệu

Nhập dữ liệu bằng block Ask () and Wait. Mặc định mỗi block này sẽ nhập một dòng từ luồng vào chuẩn. Ví dụ với dữ liệu đầu vào:

1 2
3 4

sẽ được chuyển thành hai dòng 1 23 4, tương ứng với hai block Ask () and Wait.

Để nhập theo token (ví dụ trên tương ứng với bốn token 1, 2, 3, 4), đặt câu hỏi của block Ask () and Wait thành read_token. Xem ví dụ ở cuối trang để hiểu thêm.

Xuất dữ liệu

Dùng block Say () hoặc Think () để xuất ra luồng ra chuẩn. Hai block này có sự khác biệt nhỏ:

  • Say () xuất dữ liệu kèm dấu xuống dòng (\n)
  • Think () chỉ xuất dữ liệu, không xuất dấu xuống dòng (\n)

Ví dụ với bài Tính tổng 2 số nguyên